הקמת חברה בפרו

על מנת להשקיע בפרו יש להקים ישות המשפטית. ישויות משפטיות בפרו כוללות את המבנים הרבים והמגוונים הבאים:

תַאֲגִיד

על פי חוק החברות הפרואני על מנת להקים תאגיד נדרשים לפחות שני בעלי מניות (אדם או ישויות משפטיות). ניתן להיעזר בנוטריון ציבורי רשום ב- SUNARP ( Superintendencia Nacional de los Registros Públicos). בעלי מניות זרים יכולים למנות עורך דין מטעמם על מנת לחתום במקום על המסמכים הרלוונטיים. רישום פורמלי לוקח בין 3-5 ימי עבודה. תקנון התאגיד יכול לקבוע מגבלות על העברת מניות, אך לא לאסור עליהן.

ישנם שלושה סוגים עיקריים של תאגידים:

  • חברה מוגבלת – Sociedad Anónima (S.A.) על מנת להקים חברה מוגבלת לא נדרש הון מינימאלי כלשהו לעומת זאת מוסדות פיננסיים דורשים הון עצמי על סך 1,000 סול (כ-293USD). הקמת חברה מוגבלת דורשת הון מינימלי של 60,101 אירו. חברה מוגבלת חייבת להקים דירקטוריון ולמנות מנהל כללי.
  • חברה סגורה מוגבלת – Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.) לא יותר מעשרים בעלי מניות מותר על פי החוק, המניות של החברה לא נסחרות בבורסה, והעברת המניות כפופה למגבלות. דירקטוריון החברה הינו אופציונלי, אך על התאגיד חובה למנות מנכ"ל.
  • חברה ציבורית -(S.A.A.) Sociedad Anónima Abierta חברה ציבורית הינה:
  • חברה אשר מונה לפחות 750 בעלי מניות ו/או מעל 35% מהון המניות יחולק בין 175 בעלי מניות או יותר
  • חברה אשר הגישה הצעה ראשונה לציבור של מניותיה
  • כל מניותיה רשומות בבורסה

מינוי מנהל כללי ודירקטוריון חובה.

  • חברה בערבון מוגבלSociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) – על מנת להקים חברה בע"מ חייבים להיות לפחות שניים ולא יותר מעשרים אנשים או ישויות משפטיות. חברה בע"מ חייבת להירשם ב SUNARP-. ההון של חברה בע"מ מחולק לשותפיה בחלקים שווים, מצטברים ובלתי ניתנות לחלוקה נוספת, אשר אין להתייחס אליהם כמניות, ולא ניתן להנפיק אסמכתא למחזיקים בחלק מהחברה. השותפים של החברות אינם אחראים להתחייבויות החברה ולא נושאים באחריות אישית למחויבויות החברה.

סניף של חברה זרה

על מנת להקים סניף של חברה זרה נדרשת הסכמה של חברת האם להקמת סניף בפרו ויש צורך לקבל אישור מהקונסוליה של פרו במדינה של חברת האם ואימות נוסף על ידי משרד החוץ של פרו. לסניף אין עצמאות משפטית או מעמד חוקי שונה ממשרדו הראשי במדינת המקור. עם זאת, היא נחשבת כחברה עצמאית לצורכי מס. במובן זה, יש לרשום סניף באמצעות שטר פומבי שהונפק על ידי נציג משפטי של המשרד הראשי בפרו.

פעילות הסניף מנוהלת על ידי נציג משפטי הממונה על ידי המשרד הראשי, אשר ייפוי כוחו חייב להיות רשום ב SUNARP. סמכויות אלה ניתנות לביטול רק על ידי החברה הראשית או על ידי פרקליטות הכללית בפרו. אין תקנה המחייבת הגשת דוחות כספיים של החברה האם בפרו.

הסכם שותפים

על פי הסכם זה, שני צדדים או יותר מנהלים פעילות עסקית מסוימת מבלי להקים ישות משפטית. אחד השותפים יפעל כשותף המנהל (הפעיל), אשר יסכים יחלוק את התוצאות או הרווחים של עסק מסוים עם אדם אחר או ישות משפטית – אשר יפעל כשותף שקט בתמורה לאספקת שירותים או נכסים לעסק. השותף המנהל הינו אחראי הבלעדי לשותפים אחרים.

קונסורציום או הסכם מיזם משותף

שני צדדים או יותר יכולים להצטרף לעסק מסוים שבו כל צד שומר על עצמאותו בכל רגע. בהסכם מסוג זה, כל צד יהיה אחראי כלפי צדדים אחרים על הפעלותיו. כאשר הקונסורציום נכנס להסכמים עם שותפים חדשים, קיימת אחריות משותפת לכל השותפים כפי שנקבעה בהסכם או על פי דין. על הצדדים לקבוע את מידת השתתפותם בתוצאות, אחרת יחולק שווה בשווה בין כל השותפים.

tlv.office@auren.co.il