ביקורת פנימית

 

ביקורת פנימית הינה פעילות בלתי תלויה ואובייקטיבית של הבטחה וייעוץ, המיועדת להוסיף ערך ולשפר את פעולות הארגון.

הביקורת הפנימית מסייעת לארגון להשיג את יעדיו ומטרותיו בהבאת גישה שיטתית וממוסדת, לשם הערכה ושיפור האפקטיביות של תהליכי ניהול סיכונים, בקרה, פיקוח ושליטה.

 

הביקורת הפנימית נערכת על-פי התקנים המקצועיים לביקורת פנימית של לשכת המבקרים הפנימיים, הקובעים חובות ותפקידים ייחודיים לצורך בדיקת תקינותן של פעולות הארגון מבחינת שמירה על החוקים, על הניהול התקין, על טוהר המידות ועל חיסכון ויעילות.

 

חשוב שכל ארגון המעוניין להוסיף ערך ולשפר את אופן הפעילות, השגת היעדים והמטרות ימנה מבקר פנימי.

כמו-כן קיימים ארגונים המחויבים במינוי מבקר פנימי על-פי חוק, כגון:

 • "גוף ציבורי" כהגדרתו בחוק הביקורת הפנימית, בין היתר:
 • משרדי ממשלה.
 • רשויות מקומיות.
 • חברות ממשלתיות.
 • מפעלים או מוסדות של המדינה.
 • "גוף נתמך" כמשמעותו בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985.
 • עמותות בעלות מחזור כספי העולה על עשרה מיליון ש"ח, בהתאם לחוק העמותות, תש"ם-1980.
 • חברות לתועלת הציבור (חל"צ), בעלות מחזור כספי העולה על עשרה מיליון ש"ח, בהתאם להוראות חוק החברות.
 • חברות ציבוריות וחברות פרטיות שהם חברות איגרות חוב, בהתאם להוראות חוק החברות.
 • תאגידים בנקאיים, בהתאם להוראות פקודת הבנקאות.
 • חברות ביטוח, קרנות פנסיה וקופות גמל.

 

הביקורת הפנימית נערכת תוך שיתוף הנהלת הארגון בתהליך:

 • ביצוע סקר סיכונים:

מדידת הסיכון – סכום הנזק והאפשרות הסטטיסטית להתרחשות האירוע.

 • קביעת תוכנית הביקורת.
 • בדיקת הבקרה הפנימית:

בקרה, ביקורת, בידוק פנימי והפרדת תפקידים.

 • ביצוע הביקורת.
 • מתן המלצות.
 • יישום המלצות.

 

תפקיד המבקר הפנימי לבדוק, בין היתר את:

 • פעילות הארגון ופעילות בעלי התפקידים בארגון באופן תקין,

מבחינת השמירה על החוק, על הניהול התקין, על טוהר המידות ועל החיסכון והיעילות,

תוך השגת היעדים והמטרות שנקבעו.

 • קיום הוראות המחייבות את הארגון.
 • ניהול הנכסים וההתחייבויות של הארגון, ובכלל זה הנהלת חשבונות,

דרכי שמירת הרכוש, החזקת הכספים והשקעתם.

 • קבלת החלטות בארגון על-פי נהלים תקינים.
 • תיקון ליקויים ויישום המלצות.

 

המבקר הפנימי פועל על-פי קוד אתי, הכולל יישום עקרונות וכללי התנהגות, כמפורט להלן:

 • יושרה:
 • ביצוע עבודת הביקורת בהגינות, שקידה ואחריות.
 • פעילות ומתן גילוי נאות בכפוף להוראות החוק.
 • אובייקטיביות:
 • אובייקטיביות מקצועית באיסוף, בהערכה ובדיווח אודות פעילות או תהליך מבוקר.
 • אי-ביצוע פעילויות העשויות לפגוע באובייקטיביות המבקר הפנימי.
 • סודיות:

שמירה על הערך והבעלות של המידע המתקבל במהלך תהליך הביקורת.

 

צוות הביקורת הפנימית במשרדנו משלב ידע וניסיון מתחומים מקצועיים שונים, לרבות:

 • סטטוטוריים.
 • כספיים.
 • תפעוליים.
 • ניהול ארגוני.
 • משאבי אנוש.
 • ניהול סיכונים.
 • מערכות מידע.