מלכ"רים ופילנתרופיה

תפקידם של המלכ"רים בישראל לשפר את חיי חברה בהיבט מסוים שהוא דת, ספורט, תרבות, חינוך, בריאות, מדע, סעד ועוד תוך כדי שילוב מטרה ציבורית המוגדרת על ידי שר האוצר כחשובה לטיפול. "מלכ"ר" או "מוסד ללא כוונת רווח" הינו מושג אשר מוגדר על ידי שלטונות מע"מ לעתים יוצר בלבול עם "עמותה", "חברה לתועלת ציבורית" (או "חל"צ") ו"מוסד ציבורי" – מושגים אשר מתארים את הגוף שהקמתם או ברצונכם להקים למען מטרה חשובה.

 

עמותה –סעיף 1 לחוק העמותות, התש"מ-1980, קובע כי: "שני בני אדם או יותר, שהם בגירים, החפצים להתאגד כתאגיד למטרה חוקית שאינה מכוונת לחלוקת רווחים בין חבריו ושמטרתו העיקרית אינה עשיית רווחים, רשאים לייסד עמותה; העמותה תיכון עם רישומה בפנקס העמותות". יחד עם זאת לא קיימת הגדרה מסודרת למה היא עמותה, אך כן קיימות דרישות בחוק לקיום העמותה– קיום אסיפה כללית אחת לשנה, מינוי וועדת ביקורת וועד המנהל. בעמותה אין חלוקת רווחים. יתרון בהקמת העמותה הוא גמישות ופשטות התקנון המאפשר הנעה מהירה יחסית של העמותה.

 

חל"צ – יסודה של חברה לתועלת ציבורית בחוק החברות. חל"צ היא חברה שבתקנונה נקבעו מטרות ציבוריות בלבד וכן חל איסור על חלוקת דיבידנדים או רווחים בכל צורה שהיא. לצורך הקמת חל"צ נדרשים היזמים להציג תקנון החברה, הצהרת בעלי מניות, לפרט נכסים שמועברים לחברה, להקים דירקטוריון וועדת ביקורת. יש לציין כי לצורך הכרה כמוסד ציבורי לצורכי מס הכנסה קיים צורך ב-7 מייסדים. חל"צ מתאים לרוב לגופים גדולים בשל עלויות הגבוהות יחסית של ההקמה ותפעול.

 

מלכ"ר – סעיף 1 לחוק מע"מ מגדיר מלכ"ר בתור אחת מהחלופות הבאות: (א) המדינה, רשות מקומית או איגוד ערים; (ב) חבר-בני-אדם, מואגד או לא מואגד, שאין עיסוקו לשם קבלת רווחים ושאינו מוסד כספי; (ג) תאגיד שהוקם מכוח דין ואינו רשום כחברה, כאגודה שיתופית או כשותפות. המלכ"ר הינו בעצם עמותה או חל"צ אשר הוגדרו על ידי החוק כמוסד ללא כוונת רווח למען מטרה חברתית ופטורים מתשלומי מע"מ.

 

מוסד ציבורי – הנוסח החדש של פקודת מס הכנסה מגדיר מלכ"ר כמוסד ציבורי ללא כוונת רווח כ: "חבר בני-אדם של שבעה לפחות שרוב חבריו אינם קרובים זה לזה, או הקדש שמרבית נאמניו אינם קרובים זה לזה, הקיימים ופועלים למטרה ציבורית ונכסיהם והכנסותיהם משמשים להשגת המטרה הציבורית בלב ".

סעיף(9) לפקודה קובע כי מלכ"ר פטור ממס על הכנסה, סעיף 3(ז) קובע כי מלכ"ר פטור ממס בשיעור של 90%  מהוצאה עודפת של מוסד ציבורי וסעיף  46 קובע כי יחידים או חברות התורמים למלכ"ר זכאיים לקבל זיכוי בשל תרומה שניתנה למלכ"ר.

 

להליך הקמת מלכ"ר או מוסד ציבורי וקבלת אישורים נחוצים, קיימים מספר שלבים המטווים את התשתית הנכונה של הארגון. ניתן בקלות לפספס את הפינות הנסתרות בתהליך ולהקים עמותה או חל"צ שלא יעמדו בקריטריונים של הכר כמלכ"ר או כמוסד ציבורי. בהקמת גוף ללא כוונת רווח יש לקחת בחשבון שיקולים אירגוניים רבים שיש להחליט עליהם עוד במעמד החלטה על ההגדרה של ישות המשפטית. מספר חברים מייסדים, סעיפי תקנון ספציפיים המותאמים לסוג הפעילות של הגוף המייסד, מקור התקציבים או התרומות (בארץ או בחו"ל), נותני השירות ועוד – כל אלה נחוצים להגדרה מקדמית על ידי המייסדים.

 

ארגון ללא כוונת רווח אשר מגייס תרומות, מנהל תקציבים ופעילות סדירה מתבקש לספק אישור תרומה לגופים או יחידים התורמים. אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה או, במילים אחרות, זיכוי ממס הכנסה בשל תרומה עלול להתעכב חודשים ואף שנים ארוכות במידה והארגון לא מתנהל מול רשויות המס בצורה נכונה. אם כך, ברורה הסיבה מדוע תורמים רבים מתנים את תרומתם בקיום אישור על פי סעיף 46. מומחים שלנו מספקים שירותי ייעוץ וטיפול מול רשויות המס בקבלת אישור תרומה מחד, וייעוץ מס לתורמים לארגונים ללא כוות רווח מאידך. אנו מתמחים בטיפול בהביטי מיסוי של פילנתרופים וקרנות ובכך מספקים מעטפת שירותים מלאה המאפשרת לשני הצדדים לממש את המטרה החברתית החשובה.

 

מומחי חברת AUREN בקיאים בהיבטי הקמת המוסד ללא כוונת רווח, ניהול הנכון מבחינה המיסויית וקבלת אישורי תרומה לחברות ויחידים אשר מעניקים להם הטבות מס. הראיה הרחבה של צוות טקספרט משלבת את כל תחומי המיסים מבטיחה כי בכל שאלה או בעיה, יינתנו התשובות ודרכי הפעולה הנכונות ביותר.