חוק האנג'לים

התרת השקעה של יחיד במניות חברה עתירת ידע כהוצאה כנגד הכנסה מכל מקור

רקע

"מאת רו"ח יוסי ירון​"

התעשייה עתירת הידע מהווה מנוע צמיחה מרכזי במשק הישראלי מזה כמה עשורים. השקעות בחברות עתירות ידע ישראליות המצויות בשלב הראשוני של פעילות המחקר והפיתוח (שלב ה- Seed) נושאות סיכון גבוה מאוד למשקיע ובמקרים רבים אף יורדות לטמיון. חברות כאמור נתקלות בקשיים בגיוס משקיעים, ובשנים האחרונות ניכרת מגמת ירידה בהשקעות בחברות אלה. במטרה להגדיל את מקורות המימון לחברות צעירות כאמור בדרך של הגדלת היקף ההשקעות בהן, עלה הצורך לתמרץ משקיעים פוטנציאליים לבחור בחברות אלה כאפיק השקעה באמצעות הוזלת עלות ההשקעה.

ההטבה ויתרונותיה

ההטבה – התרת עלות ההשקעה של יחיד או של שותפות בין יחידים במניות "חברת מטרה" או במניות "חברה מתחילה" כהוצאה כנגד הכנסה מכל מקור, במשך "תקופת ההטבה".

להטבה זו יתרונות משמעותיים ובהם הקדמת עיתוי ההכרה בעלות ההשקעה והשגת מגן המס המאפשר למשקיע לנכות את עלות ההשקעה כנגד הכנסות החייבות במס בשיעור שולי גבוה.

תנאים מרכזיים

סכום השקעה מזכה במניות של חברת מטרה או חברה מתחילה, עד לגובה של 5 מיליון ₪, יותר למשקיע ניכויו מכלל הכנסתו בשנת המס, במשך תקופת ההטבה, בכפוף לכל התנאים הבאים:

  1. מועד ההשקעה חל, לגבי חברת מטרה – בתקופה שמיום 1/1/2011 עד יום 31/12/2019, ולגבי חברה מתחילה – בתקופה שמיום 1/1/2016 עד יום 31/12/2019.
  2. המשקיע החזיק במניות שהוקצו לו בתמורה להשקעתו המזכה בחברת מטרה או בחברה מתחילה במשך כל תקופת ההטבה. אם המשקיע הוא שותפות של יחידים – השותפים לא שינוי את חלקם בשותפות במשך כל תקופת ההטבה.
  3. הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותות אינן בין המטרות העיקריות של ההשקעה.

בחוק נקבעו תנאים והגדרות לחברת מטרה, חברה מתחילה, משקיע, תקופת ההטבה וכיו"ב. כמו כן נקבעו דרישות לקבלת אישורי רשות המו"פ בנוגע לפעילות המחקר והפיתוח שמבצעת החברה והוצאות המחקר והפיתוח שהיא מוציאה.

הפרת אחד או יותר מהתנאים החלים על חברת מטרה או על ידי המשקיע בחברת מטרה עשויה להביא לשלילת ההטבה למשקיע.

הפרת אחד או יותר מהתנאים הנדרשים על ידי חברה מתחילה והנבחנים על ידי רשות המו"פ עשויה להביא לסנקציה על החברה המתחילה.

מאחר ומסלול ההשקעה בחברת מטרה ומסלול ההשקעה בחברה מתחילה הם חלופיים אחד לשני ונבחנים במשך מספר שנים,  מומלץ להתייעץ לגבי בחירת המסלול המתאים ביותר על מנת להביא להטבת מס אופטימלית ולמזער סיכונים העשויים לגרור סנקציות ושלילת ההטבות.