מסלול הטבות מס חדש בחוק לעידוד השקעות הון

מאת: יוסי ירון, מומחה במיסים

 

בחוק ההסדרים לשנים 2017 – 2018 אשר פורסם לאחרונה נקבע תיקון מס' 73 בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן – החוק). התיקון כולל תיקונים שונים בחוק וביניהם קביעת מסלולי הטבות מס חדשים לחברות עתירות ידע אשר עוסקות, בין היתר, בפעילויות מחקר ופיתוח, טכנולוגיות, תוכנה והיי-טק. מטרת התיקון היא להתאים את החוק לתעשיות עתירות ידע בהתחשב בכללים שאומצו לאחרונה על ידי ארגון ה- OECD בעניין מבנה הטבות מס על התעשייה עתירת הידע (מיסוי קניין רוחני).

במסגרת מסלול המס החדש נקבעו הגדרות שונות ובהן הגדרות למפעל טכנולוגי מועדף ולמפעל טכנולוגי מועדף מיוחד, נקבעו הוראות ותנאים שונים יחד עם הטבות מס אטרקטיביות אשר יפורטו להלן. מסלול הטבות המס החדש הוא מסלול נוסף ואופציונלי למסלול הטבות המס למפעל מועדף אשר נקבע בחוק עוד בשנת 2011.

הטבות המס שנקבעו בתיקון למפעל טכנולוגי מועדף ולמפעל טכנולוגי מועדף מיוחד מפורטות להלן:

  • מס חברות בשיעור מופחת – על הכנסה טכנולוגית מועדפת חייבת של חברה בעלת מפעל טכנולוגי מועדף – מס חברות בשיעור של 12% ואם המפעל נמצא באזור פיתוח א' – 7.5%. על הכנסה טכנולוגית מועדפת חייבת של חברה בעלת מפעל טכנולוגי מועדף מיוחד – מס חברות בשיעור של 6%.

 

  • מס מופחת על דיבידנד – על רווחי חברה מועדפת בעלת מפעל טכנולוגי (מועדף או מועדף מיוחד), שמקורם בהכנסה טכנולוגית מועדפת חייבת או שמקורם ברווח הון שחל עליו שיעור מס מופחת כמפורט להלן, בניכוי המיסים ששולמו עליהם, המחולקים כדיבידנד, יוטל מס בשיעור של 20%.
    אם הדיבידנד מחולק מרווחים כאמור לחבר בני אדם תושב חוץ – מס דיבידנד בשיעור של 4%, בכפוף לקיום מספר תנאים שנקבעו בתיקון.
  • מס מופחת על רווח הון

נקבע מס בשיעור מופחת של 12% על רווח הון של חברה מועדפת בעלת מפעל טכנולוגי מועדף במכירת נכס לא מוחשי מוטב לחברה קשורה תושבת חוץ, ובלבד שהנכס נרכש מחברה תושבת חוץ במחיר של 200 מיליון ₪ או יותר.

נקבע מס בשיעור מופחת של 6% על רווח הון של חברה מועדפת בעלת מפעל טכנולוגי מועדף מיוחד במכירת נכס לא מוחשי מוטב לחברה קשורה תושבת חוץ, ובלבד שהתקיים אחד מאלה: המפעל הוא הבעלים הראשון של הנכס או המפעל רכש את הנכס מחברה תושבת חוץ.

נכס לא מוחשי מוטב כולל ידע טכנולוגי מסוגים שונים שהוגדרו בתיקון כגון פטנטים,  תוכנות ומוצרים המיוצרים בהתבסס על ידע טכנולוגי כאמור.
בעניין זה, "רווח הון" – רווח הון הנובע ממחקר ופיתוח בישראל, והכול בהתאם להוראות שיקבע שר האוצר.

הטבת המס על רווח הון ממכירת נכס לא מוחשי מוטב, כאמור לעיל, תחול רק על נכס לא מוחשי מוטב אשר נרכש או נוצר, לפי העניין, לאחר מועד תחילת התיקון. כמו כן מחויבת החברה בקבלת אישור מהרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית, לפני מועד המכירה, כי התקיימו תנאי הסעיף.

הוראות תחילה ותחולה: תחילתו של התיקון ביום 1/1/2017 ובלבד שיקבעו על ידי שר האוצר כללים לעניין הגדרות שונות שנקבעו בתיקון (להלן – מועד התחילה), והוא יחול על הכנסות ורווחים שנוצרו לאחר מועד התחילה.

המלצות לפעולה: מאחר והתיקון החדש משנה את הכללים והפרקטיקה שהיו נהוגים בשנים האחרונות על פי הוראות החוק ומדיניות הרשויות, חברות מתאימות חייבות לבחון התאמת פעילותן למסלול המס החדש ולבחון את השלכות התיקון על מבנה המס שלהן. מאחר והמסלול החדש הוא מסלול מס אופציונלי למסלול הקיים החל על מפעל מועדף, מומלץ לבחון את ההשלכות שיחולו על החברה בכל אחד מהמסלולים.